5 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (1 رای)

سرفصل دروس رشته های دوره دکتری

سرفصل دروس رشته های دوره دکتری 
 

 با سرفصل دروس رشته تحصیلی دکتری و واحد های که باید بگذرانید آشنا شوید.

جهت دانلود واحدهای درسی خود و دلایل گذراندن آن بر روی نام رشته خود کلیک کنید.

گروه نام رشته مقطع
دامپزشكی بهداشت مواد غذایی دكتری 
دامپزشكی بهداشت خوراک دام دكتری 
دامپزشكی دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام 92 دكتری 
دامپزشكی بهداشت و بیماریهای آبزیان دكتری 
دامپزشكی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دكتری 
دامپزشكی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دكتری 
دامپزشكی بهداشت و بیماریهای پرندگان دكتری 
دامپزشكی دستیاری دامپزشکی دكتری 
دامپزشكی قارچ شناسی دامپزشكی دكتری 
دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی دستیاری فیزیولوژی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی دستیاری بهداشت و مواد غذایی دکتری 
دامپزشکی دستیاری بیماریهای طیور دکتری 
دامپزشکی دامپروری دکتری 
دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی پیشگیری بیماریهای دامی دکتری 
دامپزشکی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی دستیاری دامپزشکی پاتالوژی جراحی علوم تشریحی دکتری 
دامپزشکی دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری 
دامپزشکی دستیاری کلینکال پاتالوژی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری 
دامپزشکی دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دکتری 
دامپزشکی بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری 
دامپزشکی دستیاری انگل شناسی دکتری 
علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت دكتری 
علوم انسانی زبان شناسی دكتری 
علوم انسانی برنامه ریزی درسی دكتری 
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دكتری 
علوم انسانی مدیریت ورزشی دكتری 
علوم انسانی مدیریت صنعتی دكتری 
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دكتری 
علوم انسانی اقتصاد نفت و گاز دكتری 
علوم انسانی مدیریت فناوری اطلاعات دكتری 
علوم انسانی جغرافیا برنامه و برنامه ریزی روستایی 4 گرایش دكتری 
علوم انسانی مدیریت آموزشی دكتری 
علوم انسانی علوم اقتصادی با گرایش مالی دكتری 
علوم انسانی ربان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دكتری 
علوم انسانی روانشناسی گرایش سلامت دكتری 
علوم انسانی آموزش زبان روسی دكتری 
علوم انسانی مردم شناسی دكتری 
علوم انسانی کلام دكتری 
علوم انسانی فلسفه تطبیقی دكتری 
علوم انسانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دكتری 
علوم انسانی فلسفه اسلامی دكتری 
علوم انسانی کارآفرینی دكتری 
علوم انسانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دكتری 
علوم انسانی فقه و حقوق جزا دكتری 
علوم انسانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دكتری 
علوم انسانی تصوف وعرفان اسلامی دكتری 
علوم انسانی علوم اجتماعی-اقتصاد مالی دكتری 
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات حماسی دكتری 
علوم انسانی عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره ) دكتری 
علوم انسانی آموزش زبان آلمانی دكتری 
علوم انسانی دکتری سیاستگذاری فرهنگی 17428 دكتری 
علوم انسانی فقه شافعی دكتری 
علوم انسانی فقه و حقوق خصوصی دكتری 
علوم انسانی جغرافیای سیاسی(2 گرایش) دكتری 
علوم انسانی رفتار حرکتی گرایش رشد، یادگیری و کنترل حرکتی و آموزش تربیت بدنی دكتری 
علوم انسانی مالی گرایش مهندسی مالی،بانکداری،مالی بین المللی،بیمه و حقوق مالی دكتری 
علوم انسانی روانشناسی ورزشی دكتری 
علوم انسانی فلسفه علم دكتری 
علوم انسانی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی،قلب وعروق و تنفس،بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دكتری 
علوم انسانی آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)با 7 گرایش دكتری 
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی دكتری 
علوم انسانی علوم اقتصادی دكتری 
علوم انسانی علوم قرآن و حدیث دكتری 
علوم انسانی فرهنگ و ارتباطات دكتری 
علوم انسانی روانشناسی بالینی دکتری 
علوم انسانی مشاوره دکتری 
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری 
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری 
علوم انسانی علوم سیاسی دکتری 
علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی دکتری 
علوم انسانی جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری 
علوم انسانی روانشناسی تربیتی دکتری 
علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی دکتری 
علوم انسانی تاریخ دکتری 
علوم انسانی علوم اقتصاد و علوم بازرگانی دکتری 
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری 
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دکتری 
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری 
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دکتری 
علوم انسانی روانشناسی عمومی دکتری 
علوم انسانی علوم ارتباطات دکتری 
علوم انسانی جغرافیای سیاسی دکتری 
علوم انسانی زبانشناسی همگانی دکتری 
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دکتری 
علوم انسانی حسابداری دکتری 
علوم انسانی مدیریت تکنولوژی دکتری 
علوم انسانی فلسفه دکتری 
علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دکتری 
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-منسوخ دکتری 
علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری 
علوم انسانی مدیریت دولتی دکتری 
علوم انسانی ادبیات فرانسه دکتری 
علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری 
علوم انسانی حقوق عمومی دکتری 
علوم انسانی حقوق خصوصی دکتری 
علوم انسانی باستانشناسی دکتری 
علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی دکتری 
علوم انسانی مدیریت دکتری 
علوم انسانی جامعه شناسی دکتری 
علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 
علوم انسانی مدیریت بازرگانی دکتری 
علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دکتری 
علوم انسانی روابط بین الملل دکتری 
علوم انسانی مدیریت آموزش عالی دکتری 
علوم پایه فیزیک دكتری 
علوم پایه ریاضی دكتری 
علوم پایه آموزش ریاضی دكتری 
علوم پایه علوم کامپیوتر دكتری 
علوم پایه زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا دكتری 
علوم پایه زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دكتری 
علوم پایه مهندسی پلاسما دكتری 
علوم پایه ژئوفیزیک 5 گرایش دكتری 
علوم پایه شیمی دكتری 
علوم پایه فیزیک دریا در 4 گرایش دكتری 
علوم پایه زمین شناسی زیست محیطی دكتری 
علوم پایه زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی دكتری 
علوم پایه زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی دكتری 
علوم پایه زیست شناسی ب وم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) دكتری 
علوم پایه زیست شناسی - سلولی و مولکولی دكتری 
علوم پایه زیست شناسی بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) دكتری 
علوم پایه زیست شناسی دریا-جانوران دریا دكتری 
علوم پایه فیزیک محاسباتی دكتری 
علوم پایه شیمی کاربردی دكتری 
علوم پایه بیوفیزیک دكتری 
علوم پایه بیوشیمی دكتری 
علوم پایه آمار حیاتی دكتری 
علوم پایه هواشناسی دكتری 
علوم پایه آمار دكتری 
علوم پایه زیست شناسی-ژنتیک مولکولی دكتری 
علوم پایه میکروبیولوژی دكتری 
علوم پایه فیتو شیمی دكتری 
علوم پایه فیزیک ذرات دكتری 
علوم پایه علوم جانوری دكتری 
علوم پایه فوتونیک 6 گرایش دكتری 
علوم پایه ریاضی - گرایش هندسه و توپولو‍ِژی دكتری 
علوم پایه علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری دكتری 
علوم پایه علوم جانوری گرایش تکوینی دكتری 
علوم پایه گیاهشناسی دكتری 
علوم پایه فیزیولوژی جانوری دکتری 
علوم پایه فیزیولوژی گیاهی دکتری 
علوم پایه آمار دکتری 
علوم پایه علوم زمین شناسی دکتری 
هنر شهرسازی دكتری 
هنر شهرسازی - منسوخ دکتری 
هنر معماری دکتری 
هنر و معماری فلسفه هنر دكتری 
هنر و معماری ارتباط تصویری كارشناسی پیوسته 
كشاورزی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دكتری 
كشاورزی علوم باغبانی با 6 گرایش دكتری 
كشاورزی مدیریت منابع خاک دكتری 
كشاورزی علوم علفهای هرز دكتری 
كشاورزی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دكتری 
كشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی 4 گرایش سیاست و توسعه کشاورزی ، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی ، بازاری دكتری 
فنی و مهندسی مهندسی سیستم های انرژی 27294 دكتری 
فنی مهندسی مهندسی برق دکتری 
فنی مهندسی متالوژی مواد دکتری 
فنی مهندسی مهندسی نساجی دکتری 
فنی مهندسی مهندسی پزشکی دکتری 
فنی مهندسی کامپیوتر دکتری 
فنی مهندسی مهندسی مکانیک دکتری 
فنی مهندسی مهندسی شیمی دکتری 
فنی مهندسی مهندسی پلیمر دکتری 
فنی مهندسی مهندسی محیط زیست دکتری 
فنی مهندسی مهندسی هسته ای دکتری 
فنی مهندسی صنایع دکتری 
کشاورزی اصلاح نباتات دکتری 
کشاورزی بیو تکنولوژی کشاورزی دکتری 
کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری 
کشاورزی حشره شناسی کشاورزی دکتری 
کشاورزی بیماری شناسی گیاهی دکتری 
کشاورزی علوم و مهندسی و آبخیزداری دکتری 
کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری 
کشاورزی جنگلداری دکتری 
کشاورزی زراعت دکتری 
کشاورزی خاکشناسی دکتری 
کشاورزی توسعه کشاورزی دکتری 
کشاورزی علوم باغبانی دکتری 
کشاورزی شیلات - منسوخ دکتری 
کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری 
کشاورزی علوم و صنایع چوب دکتری 
کشاورزی علوم مرتع دکتری 
کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دکتری 
کشاورزی محیط زیست دکتری 
کشاورزی تغذیه دام دکتری 
کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری 
کشاورزی اصلاح نژاد دام دکتری 

11

سایت پروژه معماری دات کام مرجع پروژه های معماری و عمران میباشد و هدف از راه اندازی این سایت دسترسی سریعتر به پروژه های روز دنیا میباشد تا بتوانید با مطالعاتی که انجام میدهید در پروژه های خود استفاده کنید برای دسترسی به مطالب و پروژه مورد نظر خود به قسمت دسته بندی پروژه ها رفته و مجموعه مورد نظر را انتخاب کنید مجموعه های قرار داده شده به این شرح میباشد: 

تحقیقات،مطالعات،مقالات | زندگی نامه معماران | درمانی،کلینیک،بیمارستان | سبک های معماری | فرهنگی آموزشی،تفریحی | خانه،ویلا،آپارتمان | فرهنگی ورزشی،ورزشگاه | آموزشی،دانشگاه،دانشکده | فیلم های معماری | سمپل،آبجکت،متریال | جزئیات معماری(دیتیل) | شهرسازی،المانها،میدانها | تجاری،اداری،خدماتی | هتل،خوابگاه،مسافرخانه | موزه،نمایشگاه،گالری‏ | منظر و فضای سبز | مسجد،کلیسا،معبد،آرامگاه | متره و برآورد | مرمت بنا های تاریخی | مطالب آموزشی

کلیه حقوق برای سایت پروژه معماری دات کام محفوظ است.